اولین مرحله از اداب سیر الی الله را در قرانی بودن متذکر شدیم و اما مرحله دوم«بر گرفته از کتاب صراط سلوک استاد علامه حسن زاده»
دائم الوضو بودن است
آری ای برادر
بدان که وضو نور است و تداوم آن باعث ارتقا به عالم قدس خواهد شد بدان که این دستور با برکت نزد بزرگان علم و عمل تجربه شده است پس ای سالک کوی یار بر تو لازم است که اولا همیشه ان را انجام دهی و ثانیا همت عالی داشته باشی و پس از نماز  از خدای تبارک و تعالی انچه را باقی و جاودانه است را بخواهی و از او به جز او را نخواهی و با زبان حال این گونه مترنم باشی
ما از تو نداریم به غیر تو تمنا    حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است

و اما نصیحتی از امام در نامه خانم فاطمه طبا طبایی
دخترم !در رفع حجب کوش نه در جمع کتب گیرم کتب عرفانی را از بازار به منزل و از محلی به محل دیگر انتقال داد ی و یا انکه نفس خود را انبار الفاظ و اصطلاحات کردی و در مجالس و محافل  آنچه در چنته داشتی عرضه کردی و حضار را فریفته معلومات خود کردی و با فریب شیطانی و نفس اماره محموله خود را سنگین تر کردی و خدای نخواسته غرور علم عرفان به سراغت آمد ایا با این محموله های بسیار به حجب افزودی یا از حجب کاستی؟ خداوند عزوجل برای بیداری علما  آیه « مثل الذین حملوا توراه»را آورده تا بدانند انباشتن علوم اگر چه علم شرایع و توحید باشد از حجب نمی کاهد بلکه افزایش می دهد
نمی گویم از علم و عرفان بگریز  که این انحراف است می گویم کوششو مجتهده کن که انگیزه الهی و برای دوست باشد برای خدا و تربیت  بندگان او باشد نه برای ریا و خودنمایی که خدای نخواسته جزو علمایی سو شوی که بوی تعفنشان اهل جهنم را بیازارد

برچسب ها : طلبگی و ..  ,