زیرا روایت است که ملائکه در خانه ای که در ان سگ وجود دارد داخل نمی شوند

سگ حیوان نجس العینی است و در اب دهانش میکروبهای بسیار مضری  وجود دارد

به همبن جهت است که اسلامدستور داده است تا ظرفی را که سگ ان را لیسیده

اول خاک مال کند بعد با اب بشوید تا میکروبها کشته شوند.

حدیث موثق است که می گوید:هیچ کس نیست که سگی در خانه نگاهدارد مگر انکه

 هر روز از ثواب اعمالش کم شود.

_____________________________________________________________

چرا از میان نمازها نماز صبح ثوابش دو برابر است؟

امام صادق می فرمایند:

چون خداوند می فرماید(ان قران الفجر کان مشهودا) یعنی نماز صبح را فرشته شب

و فرشته روز هر دو مشاهده می کنند.پس هر گاه بنده نماز صبح را با طلوع فجربخواند

 دو مرتبه برای او پاداش نوشته می شود هم فرشته صبح می نویسد هم فرشته شب.

((هنگام طلوع فجر فرشته های شب با فرشته های روز تعویض می شوند از این جهت

قابل مشاهده برای هر  دو گروه است))

برچسب ها : طلبگی و ..  ,