رفراندوم در ...
ایران ....
برگزار شده است!
کی ...؟ کجا...؟
در 9 دی ها و 22 بهمن ها...
و تمام جاهایی که رهبرمان اشاره کند!
اما
شما که به بن بست خورده اید
.
.
و بن بست ها را ایجاد می کنید
با این همه ادعا!
آزادی بیان
آن هم با بستن سایت های و  ایمیل ها
ادعای حقوق بشر
حقوق مردمتان چه می شود؟
ای دایه های دلسوز تر از مادر
.
.
.
 چرا شما رفراندوم نمی کنید ای نظام سرمایه داری؟
چرا برای جنبشی که مردمانتان می خواهند رفراندوم نمی کنید تا بدانید آیا
99%می خواهند این نظام تغییر کند یا نه!
---->رفراندوم کنید<------