یکی از منویات مهم رهبری اشاره به سبک زندگی بوده سبک زندگی اسلامی
فرصتی است که تا بیشتر دقیق شویم و نگاهی بیاندازیم به خود و دور و اطرافمان
تا بیشتر به این مسله بپردازیم که زندگی ما چقدر اسلامیست؟
نوع رفتار مان با دیگران؟
آیا اسلام را به درستی شناخته ایم تا بخواهیم به سبک آن زندگی کنیم..
باید بیشتر دقیق شد تا بتوانیم تطبیق دهیم
آنقدر اسلام عزیز دین جامعی است که برای تک تک امور به ما برنامه می دهد
چه وقتی ما در خانواده خود به عنوان یک همسر هستیم یا یک مادر یا یک دختر
یا در محل کارمان یک کارمند یا در شهر یک شهروند

 

آیا سبک منش ما در تمامی این موارد اسلامیست؟
خب برای این موضوع جواب سریع نمی خواهیم
چرا که دین بر اساس برداشت شخصی افراد از دین نیست، جیزی که در جامعه حال زیاد مشاهده می شود متاسفانه!
برای اینکه بدانیم واقعا سبک زندگیمان اسلامیست بادی مطالعه شود...