سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طلبگی و دنیای عشق

موضوع نه احمدی نژاد بود!
احمدی نژاد را بهانه کرد چرا که فهمیدند اینبار کسی امده که پشتیبان ارزش های اسلام است
ابتدای سخنش حرف از مهدی (عج) می زند
او را دشمن دانستند چرا که حرف از عدالت می زند
او را دشمن خود دانتستند چرا که فهمیدند احمدی همچنان حامی  رهبری
و گوش به فرمان اوست
تمام این کار ها بهانه بود
تمام حرف ها بهانه بود
هدف چیزی دیگر بود


هدف مردی است که  امام خمینی او را خورشیدی نامید
که دیگران از وجود نوانیش استفاده می برند
مردی که از سلاله خورشید است
هم او که نگاه کردنش تو را به یاد مظلومیت علی(ع) می اندازد
به یاد غریبی حسن (ع)
و به یاد تنهایی حسین(ع)
اما ...اینبار نمی گذاریم علی تنها بماند
یا زهرا !   اگر دیروز مردم کوفه علی را تنها گذاشتند امروز
امروز  زهراییان نخواهند گذاشت علی زمانه تنها بماند
امروز که می بنیم همان هایی که در خیابان ها به بهانه ای باطل خواستار
امری باطل بودند
امروز  از هر فرصتی از هر سوراخی وارد می شوند 
تا به علی زمانه با تیغ زبانشان
ملت را از هم جدا کنند
اما زهی خیال باطل
اهای انهایی که دیروزتان را فراموش کرده اید
امروز این نسل جوان
با شعور و با باور از جانشان
از عشقشان از باورشان از رهبرشان دفاع خواهند کرد
چرا که مانند شما مدعیان هنوز حرف های خمینی کبیر را فراموش نکرده اند
مانند شما حرف های برید بریده نمی زنند
...