سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

طلبگی و دنیای عشق


وقتی وبلاگ ها سیاسی می شوند!!
داخل پرانتز ..سیاست ما هم عین دیانت ماست ...شاید هم بیرون پرانتز!

امروز پیرو زهرا کیست؟
کسی که..
یا کسی که افکار زهرا را منادیست
لبخند رضایت مادر به کدامین سمت است؟
پیر فرزانه ی ما فرمودند:
صالح ترین را برگزینید...
کسی که !
چه نیازی من و تو میدانیم
که نگاه رهبر به کدامین سمت است
این روزها بهانه ها زیاد شده است
هر کس به بهانه ای!
هر کس به طریقی
نمی دانم مگر این کاندیداها سخنان رهبر را نمی شنوند؟!
یا آنکه گوشهایشان...بگذریم
در و دیوار شهر حال و هوای دیگری گرفته
وقتی در میان انبوه کاغذ های رنگی  و ستاد های رنگارنگ رد می شوم
احساس غریبی  می کنم
احساس ...
چقدر حرف برای گفتن بسیار است!!!
و واژه وسعت معنایشان محدود